תכנית החלה על המקרקעין ומגדירה את סוג השימושים והיקף הבניה שניתן לבצע בה. מכוחה של התב"ע ניתן לפעול לקבלת היתרי בניה מועדות התכנון והבניה.

תבע – תכנית בנין עיר