ניתן לפתח בשטח הנחלה החקלאית פעילות תעסוקתית לא חקלאית, אלא שזו מוגבלת לנפח בניה ולמיקום מסוימים בחלקה א' של הנחלה וכרוכה בקבלת היתר מוועדות התכנון והבניה והסדרת השימוש המסחרי מול המינהל  בהתאם לנהליו.
המציאות המצערת מלמדת, שחקלאים רבים ממהרים להשקיע ממון רב בפיתוח פעילות מסחרית בנחלה החקלאית, ללא התייעצות משפטית מוקדמת, וללא כל התאמה להחלטות מועצת מקרקעי ישראל, נהלי המינהל או דיני התכנון והבניה בכלל – ואלו מוצאים עצמם לא פעם בפני שוקת שבורה, כאשר ניתן היה להסדיר בנקל את השימוש המסחרי מלכתחילה, אילו הותאם לדרישות דיני התכנון והבניה ולנהלי המינהל.
נהלי מינהל מקרקעי ישראל קובעים תנאים לאישורו של שימוש מסחרי בשטח נחלה חקלאית, בין היתר, בתנאים הבאים:
   1.זכויות הבניה לתעסוקה לא חקלאית יישארו תמיד חלק בלתי נפרד מהנחלה.
   2.על השימושים לתעסוקה לא חקלאית להיות מאושרים בתכנית תקפה או בהיתר תקף לשימוש חורג.
   3.שטח המבונה הכולל לשימוש מסחרי לא יעלה על 500 מ"ר.
   4.השימוש המסחרי יתקיים בחלקת המגורים של הנחלה בלבד.
מומלץ לקרוא את מאמרנו  "נחלות חקלאיות – על שימוש מסחרי מותר בנחלה"

שימוש מסחרי בנחלה