שימוש בקרקע או בבנין שלא על פי המטרה המוגדרת בתכנית התקפה החלה על המקרקעין בהתאם לחוק התכנון והבניה, או שימוש בקרקע או בבנין שלא למטרה שהותרה בהיתר הבניה שניתן לו ע"י הועדה לתכנון ובניה.
שימוש חורג במגזר החקלאי מוגדר גם כשימוש במקרקעי הנחלה החקלאית שלא למטרות חקלאיות מבלי שהוסדר גם בהתאם לנהלי מינהל מקרקעי ישראל.

שימוש חורג