פיצול מגרש מנחלה הינו הליך המוסדר באמצעות החלטה 979 (אשר עודכנה ע"י מועצת מקרקעי ישראל באמצעות החלטה מס' 1155). משמעות ההליך היא חלוקה של שטח הנחלה וגריעת מגרש למטרת מגורים מתוך שטח הנחלה לפי תכנית בנין עיר החלה על המקרקעין והוראות מינהל מקרקעי ישראל, כאשר הנחלה ממשיכה לשמש למטרה המקורית כנחלה לכל דבר ועניין והשטח המפוצל נגרע מתוך שטח הנחלה והופך למגרש מגורים עצמאי, אשר הזכויות בו הינם כמו של מגרש בהרחבה.
(להרחבה עיין פירוש המושג "החלטה 979").

פיצול נחלה