הדין בישראל קובע כי במקרים מסוימים אין לנתבע זכות אוטומטית להתגונן מפני תביעה שהוגשה נגדו בביהמ"ש כפי שיש בתביעות רגילות. תביעה בהליך מסוג זה נקרא סדר דין מקוצר.
אלה המקרים בהם לתובע קיימת אפשרות להגיש תביעה בסדר דין מקוצר:
   1. תביעות על סכום כסף קצוב, בריבית או בלי ריבית, הבאות –
        א.מכוח חוזה או התחייבות מפורשים או מכללא, ובלבד שיש עליהן ראיות שבכתב;
        ב.מכוח חיוב לשלם סכום כסף קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חיקוק;
   2.תביעות של רשות מקומית לתשלום סכום כסף קצוב המגיע לה בחזקת רשות מקומית על פי כל דין כארנונה, כהיטל, כאגרה או כדמי השתתפות;
   3.תביעות לסילוק יד ממקרקעין, או לפינוי מושכר שאין חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב-1972 12, חל עליו, ובלבד שיש עליהן ראיות שבכתב.
הוגש כתב תביעה בסדר דין מקוצר, לא יתגונן הנתבע אלא אם כן ביקש וקיבל רשות מאת בית המשפט או מאת הרשם.

סדר דין מקוצר