לשכת רישום מקרקעין מנפיקה נסח מפנקס הזכויות המכונה "נסח טאבו" ובו מפורטות הזכויות וההתחייבויות שנרשמו לגבי כל נכס מקרקעין.
חובה לעיין בנסח טאבו טרם עריכת עסקה במקרקעין !
כלל בל יעבור הוא כי על המעוניין לרכוש זכויות במקרקעין לגשת ללשכת רישום מקרקעין ולבדוק ע"י הנפקת נסח טאבו (נסח מפנקס הזכויות), האם המקרקעין (הדירה/הקרקע) שייכים באמת למוכר? האם קיימת משכנתא על הנכס? האם על הנכס הוטלו עיקולים כלשהם?
נסח הטאבו אינו תמיד פשוט להבנה ועל כן מומלץ להביאו בפני עו"ד טרם כניסה להתחייבות כלשהי !!

נסח טאבו