הנחלה החקלאית (משק חקלאי) הינה יחודית למשטר הנחלות הנהוג בישראל. על מנת ללמוד מהי נחלה, יש לבחון את החלטות מועצת מקרקעי ישראל המגדירות אותה. מועצת מקרקעי ישראל הגדירה בהחלטה מס' 9 , מה היא נחלה: "נחלה היא קרקע חקלאית שהוחכרה לחוכר לתקופה ארוכה לצורך פרנסתו ומגוריו והמהווה יחידה משקית חקלאית אחת". הגדרה למושג "נחלה" נמצא גם בהחלטת מועצה מס' 1155 ובהחלטה מס' 979, שם היא מוגדרת כך: "מקרקעי ישראל שהינם קרקע חקלאית, בגודל שנקבע על ידי שר החקלאות בהתייעצות עם הרשות לתכנון במשרד החקלאות, המיועדת למתיישב לצורך מגוריו ופרנסתו מהמשק החקלאי שפותח או יפותח בה." נחלה היא מקרקעין המיועדים למתיישב לצורך מגוריו ופרנסתו. זכויותיו של המתיישב בנחלה נובעות מהחלטות מועצת מקרקעי ישראל והסכם השכירות שבין האגודה לבעלי הזכויות בקרקע - מינהל מקרקעי ישראל או הסכם החכירה שבין המתיישב לבין מינהל מקרקעי ישראל . זכויותיהם של החקלאים בנחלות, עשויות להיות שונות ממושב למושב, וזאת בהתאם למערכת ההסכמית הקיימת מול מינהל מקרקעי ישראל, כאשר ניתן לאבחן שקיימים שלושה סוגי הסכמים לנחלות במושבים: הסכם חכירה, הסכם משבצת משולש והסכם משבצת דו צדדי (ניתן לעיין בנפרד בפירוש מושגים אלה).

נחלה חקלאית