כינוי לחלק מן הנחלה החקלאית. הכוונה לאותן חלקות חקלאיות שאינן צמודות למגרש המגורים של המתיישב ואינן מיועדות להיות מוחכרות לו ישירות בעתיד, חלקה ב' מוחזקת על ידי המתיישב מכוח הסכם המשבצת שמול האגודה השיתופית והמינהל. המינהל איננו מכיר בחלקה ב' כחלקה קונקרטית לנחלה ספציפית והרישום לגביה נעשה ע"י חלוקה פנימית באגודה בלבד. יחד עם זאת בעת העברת זכויות בנחלה, בודק המינהל כי מכסת האדמות החקלאיות של הנחלה המועברת תואם את "גודל הנחלה" שנקבע ע"י משרד החקלאות ומתאים למכסת האדמות שמחזיקה האגודה בפועל.

נחלה ב (חלקה ב)