נוסח הסכמי המשבצת הנחתמים בין מינהל מקרקעי ישראל ובין האגודות החקלאיות, מגדיר "משק עזר"  כ"קרקע שנמסרה למטרת סידור משק עזר חקלאי, הכולל יחידת מגורים אחת בתנאי שקרקע זו אינה נחלה".  ניתן לראות כי משק העזר הוא למעשה משק חקלאי קטן, אשר שטחו המצומצם בהשוואה לנחלה אינו מאפשר לחוכר לבסס את פרנסתו על ענף החקלאות, אלא עליו להשלים הכנסה ממקורות אחרים.
(על מנת להרחיב בנושא זה מומלץ לקרוא את מאמרנו: "נחלה או משק עזר? מצא את ההבדלים...", וכן: "ההבדל בין ירושת משק עזר לירושת נחלה חקלאית").

משק עזר