ענף ההטלה בישראל הנו אחד משני ענפי החקלאות היחידים הנמצאים במסגרת של תכנון כולל. הענף מוסדר ע"י המדינה על מנת ליצור איזון בין היצע לביקוש של ביצי מאכל המשמשות כמוצר בסיסי עם ביקוש קשיח, תוך הגנה על רמת מחירים סבירה, הן ליצרן והן לצרכן, ושמירה על מקור פרנסתם של העוסקים בענף.
הסדרת הענף, ובכלל זה קביעת המכסה הארצית להטלה ועקרונות לקביעת מכסות אישיות, נעשית ע"י המועצה לענף הלול, מכוח חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ"ד-1963.
בהתאם לתקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2008), התשס"ח-2008, המכסה הארצית ליצור ושיווק ביצי מאכל לשנת 2008 היתה בהיקף של 1,750,000 אלף ביצים. מכסה זו הוקצתה לכ-3,117 מגדלים, מהם 1.8% מגדלים המשתייכים למגזר השיתופי וכ-98.2 מגדלים המשתייכים למגזר המשפחתי, מתוכם כ-1880 מגדלים פעילים מצויים באזור מרום הגליל ומייצרים כ-65% מהיקף המכסה הארצית.

מכסת ביצים