ועדת השגות על שומות דמי הסכמה במשרד המשפטים קיבלה השגה על שומת דמי הסכמה למינהל מקרקעי ישראל במכירת נחלה חקלאית.

ועדת ההשגות קיבלה את טענת המשיגים, המיוצגים ע"י עו"ד דוד דהאן, כי מכסת ביצים ע"פ חוק המועצה לענף הלול הינה אמצעי יצור חקלאי שאינו מנוהל ע"י ממ"י ומהווה זכות כלכלית נפרדת אשר אין להתחשב בשוויה לצורך חישוב דמי הסכמה, ולפיכך קבעה הועדה את שווי הנחלה בניכוי מכסת הביצים, כפי דרישת המשיגים.

כמו כן, קבעה ועדת ההשגות כי יש לתת ערך למחוברים גם אם לא הוצג בגינם היתר, הואיל והמדובר בבניה המותרת על פי התכנית החלה על המקרקעין., כפי דרישת המשיגים.

ועדת השגות קיבלה השגה על שומת דמי הסכמה של מינהל מקרקעי ישראל