הערת אזהרה נרשמת בפנקס הזכויות (טאבו) ומטרתה היא ליידע את הציבור בדבר פרטים בעלי רלוונטיות לבעלי הקרקע בהווה ובעתיד, ויש בה על מנת להזהיר מתקשרים פוטנציאלים בעסקת מקרקעין על כך שבנכס המדובר כבר נערכה עסקת מכר, אשר טרם הושלמה ברישום.
עסקה במקרקעין אינה מסתיימת ברישום באופן מיידי, ולעיתים מחתימת ההסכם ועד לאיסוף כל המסמכים הנדרשים לשם רישום הבעלות בנכס חולפים חודשים ארוכים. לכן חובה (!!) על הרוכש לוודא כי עורך הדין המייצג אותו ייגש מיד לאחר חתימת ההסכם ללשכת רישום מקרקעין וירשום הערת אזהרה על בעלותו של המוכר בנכס, וזאת עד לרישום בעלות הקונה בנכס תחתיו.
הערת האזהרה תימנע מבעל הנכס לבצע פעולות במקרקעין מרגע חתימת העסקה, אבל לא רק, הערת האזהרה כוחה יפה גם כמגן משפטי לטובת הרוכש והיא גוברת על עיקול שמוטל על הנכס לאחר רישומה.
חשוב מאוד: ישנם נכסים שאינם רשומים ומנוהלים בלשכת רישום מקרקעין, אלא במינהל מקרקעי ישראל או אצל חברה משכנת, חשוב במקרים אלה לדאוג לרישום משכון אצל רשם המשכונות, אשר ישמש מעין הערה, וימנע את הסחירות בנכס.

הערת אזהרה