"מקרקעי ישראל" הינם מקרקעין המצויים בבעלות הקרן הקיימת לישראל או רשות הפיתוח או מדינת ישראל ומנוהלים ע"פ חוק (חוק מינהל מקרקעי ישראל) ע"י מינהל מקרקעי ישראל. החוק בישראל אוסר על העברת בעלות במקרקעי ישראל לידיים פרטיות ולכן מינהל מקרקע ישראל משווק מקרקעין לציבור באמצעות חתימת הסכמי חכירה.
הסכם חכירה הינו למעשה שכירות שנחתם לתקופה של 49 שנה בין האזרח לבין מינהל מקרקעי ישראל ומכוחו מחזיק האזרח זכויות חכירה בנכס מקרקעין.
הסכם חכירה מהוון הינו הסכם שבמסגרתו שילם האזרח מראש את דמי חכירה מהוונים עבור כל תקופת ההסכם, כאשר דמי החכירה המהוונים נקבעו באמצעות מקדם היוון של דמי השכירות ל-49 שנים.

הסכם חכירה / חוזה חכירה