היקף הייצור של ענף הלול, שערכו נאמד בכ-4,714 מליוני ₪ בשנה, מהווה כ-17% מכלל התפוקה החקלאית בישראל. ענף הלול מרכז את פעילותם של מגדליפם חקלאיים בענף ההטלה (ביצי מאכל) ובענף עופות הפטם.
המועצה לענף הלול פועלת על-פי חוק ומיוצגים בה כל הגורמים הקשורים בשלוחות הלול: מגדלים, משווקים, צרכנים, תעשייה ומשרדי הממשלה.
הסדרת ענף ההטלה בישראל, ובכלל זה קביעת המכסה הארצית להטלה ועקרונות לקביעת מכסות אישיות למגדלים חקלאיים, נעשית ע"י המועצה לענף הלול, מכוח חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ"ד-1963.

המועצה לענף הלול