ביום 29/8/2010 נכנסה לתוקף החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1208 (להלן: "ההחלטה") אשר קובעת הסדר חדש לתשלום דמי חכירה שנתיים בישובים הפטורים מתשלום דמי חכירה על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל 817.

הרקע להחלטה

באה אל סיומה האפליה על פיה אך ורק הישובים החקלאיים (אגודות חקלאיות במסגרת הסכמי משבצת, חוכרים בתנאי נחלה) בקו העימות בצפון ובקו העימות בדרום, מחויבים בדמי חכירה למינהל מקרקעי ישראל, בעוד יתר החוכרים של קרקעות מינהל מקרקעי ישראל בקו העימות, בין היתר לצורכי מגורים, פטורים לחלוטין מתשלום דמי חכירה למינהל מקרקעי ישראל (במסגרת פטור מדמי היוון בחוזה חכירה מהוון לדורות).

החלטה 817 של מועצת מקרקעי ישראל, קובעת כי כל הקצאות המקרקעין ע"י המינהל, בקו העימות בצפון ובדרום הארץ, לכלמטרות החכירה (מגורים, תעשיה ומלאכה, מסחר ותיירות) נעשו בתמורה ל-0% מערך הקרקע (בפטור מתשלום), וזאת במסגרת חוזה חכירה מהוון לדורות.
ברם, דווקא החוכרים החקלאיים הוותיקים בתנאי נחלה באזורי קו עימות, נותרו בדד והיו היחידים אשר נדרשו להמשיך ולשלם דמי חכירה שנתיים מלאים.

אפליה זו, הובילה להגשת בג"צ 10695/05 קיבוץ משגב עם ואחרים נ' מינהל מקרקעי ישראל, במסגרתו עתרו מספר ישובים חקלאיים בקו העימות בטענת אפליה, לאור חיובם בתשלום דמי שכירות משבצת שנתיים, חרף החלטת מועצת מקרקעי ישראל 817.
לדידו של מינהל מקרקעי ישראל, בדין לא יושמה החלטה 817 גם לגבי חוכרים חקלאיים, בין היתר מן הסיבות הבאות:

1.הפטור ניתן להקצאות חדשות, בעוד הישובים החקלאיים הינם ותיקים ואינם מהווים הקצאה חדשה.
2.הפטור ניתן בעת חתימת חוזה חכירה מהוון לדורות (49 שנים) בעוד הישובים החקלאיים משכירים את אדמותיהם במסגרת חוזה שכירות תלת שנתי מתחדש.
3.החלטה 817 נותנת פטור בהקצאות לצורכי מגורים, תעשיה מלאכה ומסחר ושירותים בלבד, בעוד הישובים החקלאיים הוותיקים מחזיקים בחוזה משבצת לצורכי חקלאות.
4.הישובים החקלאיים שילמו, ועודם משלמים, דמי שכירות משבצת סמליים ע"פ "מפתח הנחלות" של הישוב הספציפי, וזאת בשיעור של מאות ₪ בודדים לשנה לנחלה בלבד.
על אף טענות המינהל לעיל, המליץ בג"צ בשנת 2009, לנציגי המינהל לבחון את פתרון המחלוקת באמצעות קבלת החלטת ממשלה ו/או החלטת מועצת מקרקעי ישראל בענין זה.
על רקע זה התקבלה החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1208, במסגרתה ניתן כאמור פטור זהה מתשלום דמי שכירות משבצת לישובים חקלאיים בקו העימות.

תנאי החלטה 1208

ההחלטה קובעת כי כל עוד החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 817 בתוקף, חוכרי קרקעות ביישובים הפטורים מתשלום דמי חכירה על פי החלטת מועצה 817 על עדכוניה, יהיו פטורים מתשלום דמי חכירה שנתיים לגבי קרקעות בישובים אלה, ובלבדשהחוכר הסדיר את כל חובות העבר בקשר למקרקעין אלו.
עוד קובעת ההחלטה, כי הפטור לא יחול לגבי תשלום דמי שימוש בגין שימוש שנעשה ע"י החוכר ללא הסכמת המינהל ובניגוד להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונהלי המינהל התקפים.

ישום ההחלטה

בעת כתיבת שורות אלה, החל המינהל לפנות בהצעה לישובים חקלאיים בתחומי קו העימות בצפון ובדרום הארץ, לשלם את מלוא חובות העבר בגין שכירות המשבצת, וזאת על מנת ליהנות מהפטור החדש, ולהפסיק לשלם דמי שכירות משבצת.
אלא מאי?! בנשימה אחת ניתן לצפות כי המחלוקת הבאה תתעורר בשאלה האם הפטור יחול על אגודות חקלאיות ששילמו בפועל את מלוא חובות העבר בגין תשלום דמי שכירות משבצת (אליבא ממ"י) או שמא יש להחיל את הפטור (כלשון ההחלטה) גם לגבי ישובים חקלאיים אשר חובות העבר שלהן טרם שולמו בפועל במלואם, על אף שתשלומם הוסדר, במסגרת הסכם תשלומים ארוך טווח, או במסגרת הליכי הוצל"פ.

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1208 – פטור מתשלום דמי שכירות משבצת לישובים חקלאיים בקו עימות