החלטה 979 עודכנה ע"י מועצת מקרקעי ישראל באמצעות החלטה מס' 1155. ההחלטה מאפשרת לחקלאים לעגן את זכויותיהם בחלקת המגורים של הנחלה ורישומן בספרי המקרקעין כיחידה נפרדת ועצמאית (שימו לב – זכות החכירה בחלקת המגורים בלבד).
לצורך רישום זכות חכירה בלשכת רישום מקרקעין יהא על המתיישב לשלם 3.75% מערך חלקת המגורים (כאשר גודל חלקת המגורים המקסימאלי עד 2.5.דונם).
הזכויות בחלקת המגורים יכללו הרשאה לבניה של 375 מ"ר ולא יהא צורך עוד בהוכחת רצף בין דורי בנחלה לשם מימוש זכויות הבניה ע"י בניית מס' יחידות דיור.
פיצול מגרש – החלטה 1155 אשר עדכנה כאמור את החלטה 979 מאפשרת בכפוף לתנאים ביצוע פיצול מגרש מגורים מתוך שטח הנחלה החקלאית. לשם כך, על בעל הזכויות בנחלה, לרכוש את מלוא זכויות הנביה במגרש המיועד להיות מפוצל (כלומר תשלום כספי למינהל מקרקעי ישראל מעבר ל- 3.75% שנדרשים לשם היוון הזכויות בנחלה ועד 33% מערך חלקת המגורים ).
מתיישב אשר ישלם תשלום כולל של 33% מערך כל חלקת המגורים בנחלה, יוכל תאורטית לפצל מס' מגרשים, ללא כל תשלום נוסף, ובלבד והמתיישב יעמוד בתנאים הבאים: א) לנחלה תוצמד יחידת מגורים אחת המשמשת למגורי החוכר (בעל הנחלה). ב) למגרש המגורים המפוצל יוצמדו זכויות בניה אשר לא יפחתו מ-160 מ"ר. ג) מס' פיצולי המגורים מחלקת המגורים של הנחלה יקבע בהתאם לתמ"א 35.

החלטה 979 הינה החלטה וולנטרית. כל בעל נחלה רשאי להחליט אם הוא מעוניין שההחלטה תחול לגביו או להמשיך ולשמור על זכויותיו עפ"י המצב הקודם.
ההצטרפות למסגרת ההחלטה תלויה במספר תנאים: א) יש לרשום את הזכויות בחלקה א' בלשכת רישום המקרקעין ב) להסדיר את כל השימושים החורגים בנחלה ג) התחייבות של האגודה שמספר יחידות המגורים בישוב לא יעלה על זה המותר בתמ"א 35 ד) תשלום דמי היוון לחלקת המגורים בשיעור של 3.75%.

החלטה 979