החלטה 817 של מועצת מקרקעי ישראל, קובעת כי כל הקצאות המקרקעין ע"י מינהל מקרקעי ישראל, בקו העימות בצפון ובדרום הארץ, (לכל מטרות החכירה מגורים, תעשיה ומלאכה, מסחר ותיירות) יעשו בתמורה ל-0% מערך הקרקע ( כלומר - בפטור מתשלום עבור הקרקע) וזאת במסגרת חוזה חכירה מהוון לדורות. החלטה זו נועדה לעודד את ההתיישבות באזורים אלה ומשמשת כלי לפריסת אוכלוסיה באזורי עדיפות לאומית.

החלטה 817