ההחלטה קובעת פטור מתשלום דמי שכירות משבצת לישובים חקלאיים בקו עימות.
ביום 29/8/2010 נכנסה לתוקף החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1208 אשר קובעת הסדר חדש לתשלום דמי חכירה שנתיים בישובים הפטורים מתשלום דמי חכירה על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל 817.
ההחלטה קובעת כי כל עוד החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 817 בתוקף, חוכרי קרקעות ביישובים הפטורים מתשלום דמי חכירה על פי החלטת מועצה 817 על עדכוניה, יהיו פטורים מתשלום דמי חכירה שנתיים לגבי קרקעות בישובים אלה, ובלבד שהחוכר הסדיר את כל חובות העבר בקשר למקרקעין אלו  - כלומר פטור מלא מדמי שכירות משבצת בישובים חקלאיים בקו העימות !!
עוד קובעת ההחלטה, כי הפטור לא יחול לגבי תשלום דמי שימוש בגין שימוש שנעשה ע"י החוכר ללא הסכמת המינהל ובניגוד להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונהלי המינהל התקפים.

החלטה 1208