זהו מעמדו המשפטי של בעל הזכויות בנחלה החקלאית מכוח היותו חבר האגודה השיתופית. הזכות בנחלה החקלאית הינה זכות חוזית אישית, מעין קניינית (הזכויות בנחלה החקלאית אינן זכויות קנין) ותנאיה קבועים ומוגדרים בהסכם המשבצת שנחתם בין מינהל מקרקעי ישראל לבין האגודה.

בר רשות