תאריך דיווח: 4/11/2014

בפסק דין תקדימי שניתן ביום 3/9/2014 ע"י ביהמ"ש העליון (רע"א 725/05 הוועדה לתכנון ובניה שומרון נ' עוזי ושפרה בלוך) נקבע כי יש לחייב ברי רשות במושבים (המחזיקים בזכויות בר רשות מכוח הסכם המשבצת של האגודה בנחלה חקלאית או במגרשי מגורים) בתשלום היטל השבחה לוועדה המקומית לתכנון ובניה ובכך החיל עליהם לראשונה חבות בתשלום נוסף ממנו היו פטורים עד היום.

ביהמ"ש העליון קבע כי מבחינה מהותית יש לראות בברי רשות במקרקעי ישראל מכוח חוזה המשבצת כחוכרים לדורות לצורך חיובם בהיטל השבחה.

עו"ד דוד דהאן סבור כי תוצאת פסק הדין הינה פגיעה קשה בציבור החקלאים וברי הרשות במושבים אשר עליהם לעמוד בתנאים מחמירים ובתשלומים שונים על מנת לממש את זכותם לחתום על חוזה חכירה לדורות ומנגד חרף היותם ברי רשות בלבד מוטלת עליהם חבות במיסוי אשר חל על פי לשון החוק על בעלים וחוכרים של מקרקעין בלבד.

בית המשפט העליון: ניתן לחייב ברי רשות במושבים בהיטל השבחה !